• BIST 116.432
  • Altın 165,848
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • İstanbul : 11 °C

Geçici depolama yerlerine ilişkin genelge ve hükümlülükler yayınlandı

Geçici depolama yerlerine ilişkin genelge ve hükümlülükler yayınlandı
Geçici depolama yerleri konusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mart günü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği yayınlandı.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı Genelge ile birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasında uyulacak işlemler belirlenmiştir. Depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması hükümleriyle belirtildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmekte. Söz konusu hükümler; 1-Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyenlerin ibraz edecekleri adli sicil belgelerinin son altı ay içerisinde alınmış olması ve adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydının bulunması halinde ise buna dair resmi makamlarca onaylı mahkeme karar örneğinin istenilerek, geçici depolama yeri açılmasına engel bir fiilin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. 2-Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinde belirtilen niteliklerin geçici depolama yerinde mevcut olup olmadığının tespiti için düzenlenecek görgü raporu, gümrük müdürünün başkanlığında gümrük muayene memurunun da yer aldığı en az üç kişilik heyet marifetiyle düzenlenir. Görgü raporu EK-4'de yer alan formdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir. 3-Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma taleplerinde, taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair yazılı bildirimde bulunulması halinde ayrıca taahhütname aranmaz. 4-Ön izin verilmesi sonrası açılabilecek geçici depolama yeri başvurusunda, ilgili kamu kurumları veya ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası tarafından ekonomik yönden ihtiyaç olup olmadığı konusunda verilecek yazılı görüşler talebe eklenir. 5-Ön izin talebi kabul edilenlere yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde, geçici depolama yeri olarak açılmak istenen yerin hazır hale getirilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde geçici depolama yerinin hazırlanamaması veya belgelerinin sunulamaması halinde, gerekçesi belirtilerek gümrük müdürlüğü ve gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü aracılığıyla Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ek süre için başvurulabilir. Genel Müdürlükçe en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen ön izin iptal edilmiş sayılır. 6-Gümrük müdürlüğü, tüm belgeleri içeren başvuru dosyasını, geçici depolamaya ilişkin işlem hacimlerini inceleyerek oluşturacağı geçici depolama yeri açılmasına ihtiyaç olup olmadığına dair görüşü ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, görüşü ile birlikte dosyayı Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Geçici depolama yeri açılmasına ilişkin talep Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır ve uygun bulunan geçici depolama yerine, açma ve işletme izni verilerek bu yere ilişkin kod bölge müdürlüğüne bildirilir. 7-Geçici depolama yerine ilişkin izin ve kod yazısının gümrük müdürlüğüne intikal etmesini müteakip, açma ve işletme harcının ödenmesi için üç iş günü içerisinde, EK-1’deki örneğe uygun vergi dairesine yönelik yazı örneği ilgili firmaya elden verilir. Yazının elden verilememesi halinde ilgiliye tebligatta bulunulur. Açma ve işletme harcının verilecek ek süreler dahil, tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Harcın tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzu veya yazısında geçici depolama yeri kodu belirtilmelidir. 8-Açma ve işletme harcının tahsil edilmesinden sonra gümrük müdürü tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan “Geçici Depolama Yeri Açma ve İşletme İzin Belgesi” düzenlenir. 9-İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen gümrük idaresinden kaynaklanan herhangi bir nedenle geçici depolama yerinin kapatılamaması halinde, açma ve işletme izin belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu nedenle yeni bir takvim yılına girilmiş olması halinde harç ödenmesine gerek bulunmamaktadır. 10-Geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesinde, devir suretiyle başkalarına intikalinde veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmesinde tekrar açma ve işletme harcının alınması gerekir. 11-Geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmiş olan işleticilerin ünvan değişikliği, geçici depolama yerinin aynı saha içerisinde bir yerden başka bir yere taşınması ve bağlı olunan gümrük idaresi değişikliğine ilişkin işlemlerde mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılır. Bu durumlar ile geçici depolama yerinde yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işleminde yeniden belge düzenlemesine gerek bulunmadığından harç tahsil edilmez. 12-Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında geçici depolama yeri bulunmayan yerlerdeki eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru ve buna ilişkin işlemler, gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Bölge müdürlüğünce geçici depolama yeri olarak kabulüne karar verilen yer için Genel Müdürlükten geçici depolama yeri kodu istenir. Genel Müdürlükçe verilen kod üzerine geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi düzenlenir. Geçici depolama yeri olarak kabul edilen yere konulan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu yerin geçici depolama yeri statüsü sona ereceğinden, antrepo ambar programında geçici depolama yerinin kapatılması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Zorunlu veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kod yazısı gelene kadar bölge müdürlüğünce bu yerlere eşya boşaltılmasına izin verilebilir. 13-Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde, geçici depolama yerinden bağımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde olması gerekir. 14-Geçici depolama yerinde yapılmak istenilen genişletme, daraltma, kapatma, tadilat, geçici depolama yerinin aynı saha içinde başka bir yere taşınması gibi fiziki mekana ilişkin değişiklik talepleri ile firma ünvanında meydana gelen değişikliklere ilişkin işlemler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. 15-Geçici depolama yeri açılması, işletilmesi, devredilmesi, kapatılması, fiziki alanda değişiklik yapılması, işleticide değişiklik olması hallerinde EK-3’de yer alan Geçici Depolama Yeri Bildirim Formu ile EK-4'de yer alan geçici depolama yerine ilişkin formlar, altlarındaki yazılı açıklamalara uygun bir şekilde ve eksiksiz düzenlenerek, bu bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. 16-Gümrük Yönetmeliğinde aranan şart ve niteliklere uygun olmayan her türlü geçici depolama yeri açılmasına ilişkin başvurular, gümrük müdürlüğü veya bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmeksizin reddedilir. 17-Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerince işletilmekte olan geçici depolama yerlerinin kapatılması veya devrine ilişkin işlemler ile anılan müdürlüklerce işletilmek üzere geçici depolama yeri açılmasına ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe uygun bulunduktan sonra yerine getirilir. www.tasimacilar.com 25.03.2014 11:18

Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2000 TAŞIMACILAR.COM | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 258 77 86 - 212 258 77 87 | Faks : 0212 259 78 85 | Haber Yazılımı: CM Bilişim