D4 ile 100 km’ye kadar taşımaya “Evet”, 100 km’den sonrasına “Hayır”

D4 ile 100 km’ye kadar taşımaya “Evet”, 100 km’den sonrasına “Hayır”

D4 yetki belgeleriyle ilgili olarak "Usul ve Esaslar" taşımacılık faaliyetlerinin daha elverişli ve sürdürülebilir bir piyasa düzeni içerisinde işleyişini sağlamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlendi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nde 23.10.2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ve D4 yetki belgeleriyle yapılan faaliyetlerin icrası ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; D4 yetki belgeleriyle yapılan taşımacılık faaliyetlerinin daha elverişli ve sürdürülebilir bir piyasa düzeni içerisinde işleyişini sağlamak amacıyla düzenlendi. D4 yetki belgesiyle tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km’ye kadar şehiriçi yolcu taşımacılığı, mesafeye bakılmaksızın İliçi yolcu taşımacılığı ve yine 100 km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı yapılabileceği bakanlıkça belirtilirken, aynı zamanda tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km. üzerinde şehirlerarası taşımacılık ve Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık yapamayacağı konusunda da bilgi veriliyor. D4 Yetki belgesi sahiplerine zaman tariflerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılı yapacakları belirtilirken, sadece tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için D4 yetki belgesinin düzenlenemeyeceği de genelgede yer alıyor.


D4 yetki belgesi düzenlenmesinde arz/talep dengesi esas alınıyor
D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için; İliçi taşımalarda talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şartı getirildi. Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda ise; ilgili illerin trafik komisyonlarından, Büyükşehir Belediyesi veya (UKOME)Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarının Bakanlığa sunulması şartı getirildi. Ayrıca, bakanlık tarafından, D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez şartı da getirildi. Taşıma hatları ve güzergahları
UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre belirleniyor. Buna göre; 1-2 araç için 1 taşıma hattı, 3-4 araç için en fazla 2 taşma hattı, 5-6 araç için en fazla 3 taşıma hattı, 7-8 araç için en fazla 4 taşıma hattı ve 9-10 araç içinde en fazla 5 taşıma hattı veriliyor. Ancak yetki belgesi sahipleri, bir ay içinde yer alan belirli bir döngü çerçevesinde çalışmak istemeleri halinde, araç sayısına bakılmaksızın en fazla dört farklı taşıma hattında da çalışabilirken, zaman ve ücretin tarifelerinde belirtilmesi şartı koşuluyor. D1 yetki belgesiyle Belediye sınırları içerisinde yapılan taşımalarda kullanılan taşıma güzergahlarının kullanılması gerekiyor. Bunların dışında bir taşıma güzergahı izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şartı getiriliyor. Yetki belgesine sahip taşıtlardan birinin düşümü halinde ise;
Yetki belgesinde kayıtlı taşıtlardan birinin herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşümü halinde ise, düşümü yapılan taşıtın yerine aynı veya daha az koltuk kapasitesine sahip yeni taşıt kaydedilebilir. Taşıma hattı, taşıma güzergahı ve taşıt sayısı değişikliği ile yolcu koltuk kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili değişiklik yapılabilmesi için; ilgili trafik komisyonu veya UKOME’nin bu konuda vermiş olduğu yeni kararların Bakanlığa sunulması şart. Ancak yolcu koltuk sayısı 15’den az olan taşıtların taşıt belgesinden düşümü halinde bunların yerine en fazla 15 yolcu koltuk kapasitesine sahip yeni taşıtlar, yeni bir trafik komisyonu veya UKOME kararı aranmaksızın kaydedilebiliyor. Ocak 2013 öncesi iptal edilen belgeler, Haziran 2013’te yeniden düzenleniyor
D4 yetki belgesi iptal edilenler içinde bakanlık “iptal tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde; iptal edilen D4 yetki belgesi için sunulan trafik komisyonu veya UKOME kararlarının süreleri dolmamış ya da süresiz olmaları kaydıyla ve KTY’de yer alan şartları sağlamaları halinde, yeni bir trafik komisyonu veya UKOME kararı istenilmeden 5 yıl süreyle geçerli D4 yetki belgesi düzenlenir” diyor. Fakat 01.01.2013 tarihinden önce D4 yetki belgeleri iptal edilmiş olan yetki belgesi sahiplerinin 30.06.2013 tarihine kadar başvurmaları halinde ise, sadece 6 aylık süre aranmaksızın D4 yetki belgeleri düzenleniyor. www.tasimacilar.com 27.12.2012 / 20:30