Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

En son 31.12.2011 tarihinde güncellenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 23.10.2012 tarihinde altıncı kez değişikliğe uğradı. C2 yetki belgelerine 440 ton şartı, K1 yetki belgesi sahiplerine ise 3 adet özmal şartı getirildi.

Toplam 24 madde de 53 değişiklik yapılırken, bu değişikliklerden en dikkat çekenleri ise şunlar oldu: D4 yetki belgesinin taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verileceği belirtilirken, sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemeyeceği belirtildi. Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı yapacaklara, 8. maddenin 1. Fırkasına ek olarak getirilen h bendi ile A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şartı getirildi. A belgeleri için park alanı koşulu
A türü yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları da değişikliğe uğrayan maddeler arasında. Buna göre düzenleme öncesinde A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari 2 araçlık park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları şartı aranıyordu. Ancak yapılan düzenleme ile 2 araçlık park alanı koşulu değiştirilerek, A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şartı getirildi. C2 belgeli araçların azami yükü 300 tondan 440 tona çıkarıldı
C2 yetki belgesi için başvuranlarda aranan, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 birim özmal taşıt koşulu yeni düzenlemeyle 11 adede çıkarıldı. Ayrıca aynı madde de C2 yetki belgesi sahibi olmak için aranan toplam 300 ton taşıma kapasitesi de artırılarak; özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması koşulu getirildi. C3 yetki belgesi için 3 adet özmal şartı
C3 yetki belgesi için başvuranlar da aranan 50 ton taşıma kapasitesine sahip olma koşuluda bir takım değişikliklere uğradı. Bundan böyle C3 yetki belgesi için başvuranlar da, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartı aranacak. D4 sahibi olmak isteyenler arz/talep dengesine dikkat!
D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için; yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şartı getirildi. K1 yetki belgesi için aranan 25 ton şartı 35 tona çıktı
K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması şartı aranırken ayrıca, düzenleme öncesi 25 ton olan en az taşlıma kapasitesi, yeni düzenleme ile 35 tona çıkarıldı. Düzenlemede; özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır denildi. Gerçek kişilere yüzde 75 indirim
Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmayacağı ve bunların yetki belgesi ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanacağı da düzenleme ile belirtildi. Bu şekilde yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt veya taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için yönetmelikte belirtilen gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlamaları gerektiği ve geçerli tam ücret üzerinden yüzde 75 fark ödeyecekleri belirtildi. K1 Belgesine 3 adet özmal şartı
Yapılan düzenleme ile Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı yapmak amacıyla kullanılan K1 belgesine ilişkin maddelerde de bir takım değişikliklere gidildi. Buna göre, K1 belgesi almak isteyenlere 3 adet özmal şartı getirilirken ayrıca, en az 75 ton olan taşıma kapasitesi 110 tona çıkarıldı. K3 yetki belgesi için başvuranlar da aranan, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine sahip olma koşulu yeni düzenleme ile 45 tona yükseltildi. Ayrıca K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması koşulu getirilirken, 5 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ölen yetki belgesi sahibi 1 yıl içerisinde Bakanlığa bildirilmeli
Gerçek kişiye ait yetki belgesinin veraset yoluyla intikali konusunda da değişiklikler yapıldı. Önceki düzenlemelerde ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 180 gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüydüler. Ancak son düzenleme ile bu süre 1 yıl olarak uzatıldı. Asgari kapasiteyi tamamlamaya çalışan firmalar rahatladı
Firmaların asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu hususu satış tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa bildirmeleri ve 60 gün içerisinde de Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak, yeterli sayıda ve kapasitede taşıtı, taşıt belgelerine kayıt ettirmeleri gerekiyordu. Yeni düzenleme ile firmalara tanınan 60 günlük süre uzatıldı ve 90 güne çıkarıldı. Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlara ilişkin düzenlemelerin olduğu 24. Maddeye eklenen bentler ile D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtların kaydedilemeyeceği belirtildi. Ayrıca, A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adedin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebileceği belirtildi. Araçlarda kısa unvan zorunlu
A, B, C, D, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundaydılar. Yeni düzenleme ile bu kapsam genişletilerek, A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahiplerini kapsar duruma getirildi. Taşıma güzergâhına uymayanlara ceza uygulanacak
Eski düzenlemede belirtilen; “Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergâhına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar” maddesine ek olarak yeni düzenlemede şu ibarelere yer verildi: Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur. B1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı Karayolu Taşıma Yönetmeliğince belirlenmiştir. Buna göre; eski düzenlemede 1501 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara sınırsız, uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verilirken yeni düzenleme ile 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara, 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet, uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattı verileceği belirtildi. Tarifeli faaliyet zorunluluğu 2014’e kadar uygulanmayacak
Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı belirtilirken, eklenen yeni maddeler ile düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanların yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergâh ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilecekleri belirtildi. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz taşımacılık yapmak üzere yenilenir. D4 yetki belgesi sahiplerinden, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60. Maddesinde belirtilen; “Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur” hükümlerine uyma zorunluluğunun 31.12.2015 tarihine kadar aranmayacağı belirtildi. www.tasimacilar.com 30.10.2012 Saat:19:10