KTY'nin uygulanmasında değişiklik yapıldı

KTY'nin uygulanmasında değişiklik yapıldı

Yürürlükten kaldırılan Genelgelerde yer alan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nin uygulanmasına yönelik bir kısım hususlar yeniden düzenlendi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Süreli/Geçici Süreli Düzenlemeler, KTY’nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar, Asgari Kapasite, İdari Müeyyidelerin Uygulanması ve Süre uzatımı gibi hususları içeren toplam 9 adet genelgeyi yürürlükten kaldırdı. Yürürlükten kaldırılan genelgeler şunlar; a) 08/08/2009 tarih ve (2009/KUGM-25/GENEL) numaralı Genelge, b) 17/12/2009 tarih ve (2010/KUGM-03/GENEL) numaralı Genelge, c) 26/04/2010 tarih ve (2010/KUGM-10/GENEL) numaralı Genelge, ç) 29/07/2010 tarih ve (2010/KUGM-13/EŞYA) numaralı Genelge, d) 12/10/2010 tarih ve (2010/KUGM-16/GENEL) numaralı Genelge, e) 12/10/2010 tarih ve (2010/KUGM-17/GENEL) numaralı Genelge, f) 18/01/2011 tarih ve (2011/KUGM-07/GENEL) numaralı Genelge, g) 30/12/2011 tarih ve (2012/KUGM-02/GENEL) numaralı Genelge, ğ) 19/03/2012 tarih ve (2012/KUGM-03/EŞYA) numaralı Genelge, Buna göre; Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartları istenilmeyecek. Ayrıca yetki belgesi eki, taşıt belgelerine taşıt ilave ve düşüm işlemlerinde bir önceki taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi de alınan kararlar arasında. Yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde ise sahibi oldukları geçerli yetki belgesinin örneği düzenlenip kendilerine verilecek. Biletlerde T.C numarası aranacak
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek yolcu biletlerinde ve taşıma sözleşmelerinde bulunan yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması kararı alındı. "Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi bulundurma" kuralını ihlal edenlere ceza
Yetki belgesi sahiplerinin, Karayolu Taşıma Kanunu gereğince orta düzey ve ya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde; her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek ve ilgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilecek. Değişiklikleri yasal sürede bildirmeyenlere ihlal tutanağı düzenlenecek
Yetki belgesi sahiplerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde unvan, adres, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı ve yöneticilere ilişkin değişiklikleri kısmen veya toplu olarak aynı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde, bu durumun tek bir ihlal kabul edilerek ihlal tutanağı düzenlenecek. Talep halinde ihlal cezaları paraya çevrilebilecek
Yetki belgesi işlem dosyaları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarında bulunan firmalar adına düzenlenmiş yetki belgeleri ile ilgili olarak; kontrollerin, dosyanın bulunduğu oda tarafından yapılması, ihlal tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, belge numarası, vergi numarası ve unvanı ile anılan Yönetmeliğin hangi maddesinin ihlal edildiğinin belirtildiği bir yazının oda tarafından ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, ilgili oda tarafından, Bakanlık Bölge Müdürlüğünün göndereceği ihlal tutanağı nüshasının yetki belgesi sahibine bir üst yazı ekinde gönderilmesi ve KTY hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işleminin yapılması, yetki belgesi sahipleri tarafından uyarmaların mevzuat çerçevesinde paraya çevrilmesinin talep edilmesi halinde bu uyarmaların paraya çevrilmesi uygun görülmüştür. G ve H yetki belgeliler sadece merkezi adreslerinde faaliyet gösterecek
Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen G ve Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen H türü yetki belgelerine ilişkin olarak sadece merkezi adresinde veya merkezi adresinin bulunduğu yerleşim yeri sınırları içindeki şubesinde faaliyet göstermeleri uygun bulundu. Değişiklikler U-NET sisteminden otomatik yapılacak
Taşıtların tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsi bilgilerinden tamamı veya herhangi birisinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtlar U-NET sistemi tarafından otomatik olarak yetki belgelerinden düşürülecek. Ayrıca taşıtların değişen bilgilerinin U-NET sistemi tarafından otomatik olarak düzeltilmesi ve düzeltmeyle ilgili olarak yetki belgesi sahiplerine yönelik herhangi bir idari müeyyide uygulanmaması ve herhangi bir ücret alınmaması da alınan kararlar arasında. K2 belgeli taşıtlarla çekilen "Özel donanımlı" araçlarda kayıt zorunluluğu aranmayacak
Yük ve yolcu taşınamaz hale getirilmiş “özel donanımlı ” motorsuz taşıtların, K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla çekilmeleri şartıyla, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilme zorunluluğunun aranmayacak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi istihdam etmek isteyenler dikkat!
Adlarına bir veya birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişiler KTY gereğince sağlamaları gereken mesleki yeterlilik şartını yerine getirirken; Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) ilgili maddelerine uygun olmak koşuluyla bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait yetki belgeleri için aynı kişileri beyan edebileceği gibi ayrıca, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin verilmesi halinde, ilgili şahıslar için düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgelerinin kabul edileceği belirtildi. Değişikliği Bakanlığa bildirmeyenlere KTY'ne muhalefetten işlem yapılmayacak
Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtların, sahipleri tarafından satılması halinde değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüydüler. Ancak yapılan yeni düzenleme ile yetki belgesi sahibi firmalar hakkında yapılan değişiklikleri Bakanlığa bildirmemeleri halinde hakkında, KTY maddelerine muhalefetten işlem yapılmayacak. www.tasimacilar.com 14.12.2012 Saat:14:05